Пътеводител

ПЪТЕВОДИТЕЛКато добри предприемачи със сигурност имате множество идеи, които искате да реализирате. Вероятно имате проблеми, които следва да разрешите, за да продължите напред. Имате и конкретни нужди- да закупите машини, да обучите персонала си, да модернизирате земеделското си стопанство или нещо друго. Вероятно си задавате въпроса, по какъв начин могат тези нужди да бъдат задоволени по най-ефективен начин?

Програмите за безвъзмездна финансова помощ ви дават възможност да реализирате своите идеи и да задоволите своите потребности с помощта на  структурните фондове на ЕС.

Всяка програма поставя свои изисквания към потенциалните кандидати. Вие следва да отговаряте на тези изисквания, за да сте допустим кандидат.

„Елит Партнер Консулт” ЕООД няма за цел да ви потопи в океана от информация по схемите, а само да ви посочи пътя и да ви помогне да го извървите с попътен вятър и успех. Нашата цел е да намерим подходящата програма за вашите нужди, а не да създаваме нужди, за да отговорите на дадена програма. Вие със сигурност знаете какво искате и от какво се нуждаете. Трябва само заедно да определим кой е най-добрият възможен начин да го постигнете. Поради изброените причини поместената информация на сайта не е подробна.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ПРЕДЛАГАНИ ОТ „ЕЛИТ ПАРТНЕР КОНСУЛТ“ ЕООД  УСЛУГИ

Ние ви предлагаме да извървим пътя от формулиране на идеята за проект до неговото успешно приключване заедно. За целта ви предлагаме 3 услуги (стъпки):

Предлагани услуги

1. Услуга „Успешен старт” включва консултация за определяне на подходяща за вас и вашата идея програма:

  • Определяне на допустимостта на кандидата(можете ли да кандидатствате по дадена програма) и на допустимостта на проекта(можете ли да кандидатствате за желаните от вас инвестиции и разходи), определяне възможности за кандидатстване, насоки и планиране.

По-подробна информация за описаната услуга, можете да получите тук.

На база горното, „Елит Партнер Консулт” ЕООД ще определи подходящата за вас програма/и и ще ви информира за нейното/тяхното стартиране (обявена покана за набиране на проектни предложения).

2. Услуга „Изготвяне на проект”

3. Услуга „Управление на изпълнението на проект”

ПРОГРАМИТЕ ПО КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ СВОИТЕ УСЛУГИ СА:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

На сайта можете да се информирате за:

–        Актуални новини по ОП „Иновации и конкурентоспособност”;

–        Актуални покани по ОП „Иновации и конкурентоспособност” или по кои схеми в момента има прием на проектни предложения и Вие можете да кандидатствате;

–        Предстоящи покани по ОП „Иновации и конкурентоспособност” или по кои схеми предстои да бъде обявен прием на проектни предложения.

„Програма за развитие на селските райони“. На сайта можете да се информирате за:

–        Актуални новини по Програма за развитие на селските райони;

–        Актуални покани по Програма за развитие на селските райони или по кои мерки в момента има прием на проектни предложения и Вие можете да кандидатствате;

–        Предстоящи покани по Програма за развитие на селските райони или по кои мерки предстои да бъде обявен прием на проектни предложения.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. На сайта можете да се информирате за:

–        Актуални новини по ОП „Развитие на човешките ресурси”;

–        Актуални покани по ОП „Развитие на човешките ресурси” по ос 2 на ПРЧР за работодатели, регистрирани по ТЗ или по кои схеми в момента има прием на проектни предложения и Вие можете да кандидатствате;

–        Предстоящи покани по ОП „Развитие на човешките ресурси” по ос 2 на ПРЧР за работодатели, регистрирани по ТЗ или по кои схеми предстои да бъде обявен прием на проектни предложения.

План за възстановяване и устойчивост

- Актуални покани по Плана за възстановяване и устойчивост;

- Предстоящи покани по Плана за възстановяване и устойчивост.

Можете да се информирате и за подбрани Актуални новини по европейски програми, касаещи всички програми.

ФИРМЕНИ ИЗЯВИ

На страницата можете да получите информация за участията на „Елит Партнер Консулт“ ЕООД в обучения и семинари, както и за публикации в областта на европейските програми и проекти.

ФИРМЕНА И КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ

Защо да ни изберете, можете да прочетете в секция „За нас”.

Ако имате въпроси от общ характер, моля използвайте формата „За контакти”.

ScreenHunter 261

Проект BG16RFOP002-2.073-19018-C01 – „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта

Тази публикация  е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикациите се носи от „ЕЛИТ ПАРТНЕР КОНСУЛТЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Коментарите са затворени.