Промени, направени по ОП „Конкурентоспособност” до момента и основни грешки при кандидатстване по три процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, обявени през 2010 г.

Днес, 15.02.2011 г., като част от политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за откритост и прозрачност по ОП „Конкурентоспособност“, целяща подобряване информираността на бенефициентите, улесняване на достъпа до финансиране и по-висока усвояемост на средствата от Структурните фондове на ЕС беше проведен семинар, на който бяха представени следните презентации:

1. Промени, направени по ОП „Конкурентоспособност“ до момента, намаляване на бариерите и прозрачност на процедурите;

2. Основни грешки при кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – 2010 г.: BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“, BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия“, BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти“;

3. Промени, които Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ обмисля да направи, за преодоляване на констатираните проблеми или неразбиране от страна на кандидатите по процедури по ОП „Конкурентоспособност“.

източник: интернет страницата на УО на ОП „Конкурентоспособност“

This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.