Проекти по 121 мярка на ПРСР за модернизация на птицефермите и за подобряване на качеството на млякото ще бъдат предварително кредитирани

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” прие на вчерашното си заседание решение за кредитиране и предоставяне на допълнителна държавна помощ на лица с одобрени проекти и сключени договори за отпускане на финансова помощ по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР. Решението важи за инвестиции, свързани с постигане на минималните изисквания за защита и хуманно отношение към кокошки-носачки и постигане на качество при производство и съхранение на сурово мляко.   Земеделските производители, кандидатстващи с проекти по мярка 121 в тези две направления, ще имат право на увеличен размер на субсидията по мярката под формата на държавна помощ. Допълнително предоставяната помощ ще бъде между 5 и 25 % в зависимост от вида на инвестициите, местоположението на животновъдните обекти и дали кандидатите отговарят на условията за млади фермери. Чрез тази допълнителна помощ се предвижда общият размер на субсидията да достигне до 60% от одобрените инвестиционни разходи, а за кандидатите в необлагодетелстваните райони – до 75%.   Приемът на проекти ще се осъществява в периода 14 март – 3 април 2011 г. По мярката ще бъдат подпомагани ферми за производство на краве мляко от ІІ-ра и ІІІ-та група и птицеферми с неуголемени клетки за кокошки носачки. За реализация на инвестициите си земеделските производители могат за кандидатстват за пряк кредит от ДФ „Земеделие” при 6-процентна годишна лихва. Ако кредитът се отпуска от търговска банка, която е рефинансирана от фонда, тогава начислената годишна лихва ще бъде 9%. Срокът за погасяване на кредита е до 60 месеца при 24 месеца гратисен период – за главницата. Кандидатстването за тези заеми може да се осъществява едновременно с подаването на проекта по мярка 121 или в срок до 3 месеца от одобрението на проекта по мярката. След реализация на проекта получената субсидия ще се използва за намаляване на дълга по предоставения кредит.

източник: ДФЗ

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас безплатна услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, но не разполагате с капацитет и търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”
This entry was posted in Актуални новини по Програма за развитие на селските райони and tagged , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.