Приемът на заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“, започва на 14 март 2011 г., и ще приключи на 1 април 2011 г.

Приемът на заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“, започва на 14 март 2011 г., и ще приключи на 1 април 2011 г.

Министерство на земеделието и храните уведомява, че промените в Наредба № 8 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. ще бъдат обнародвани в Държавен вестник на 1 март 2011 г.

В тази връзка ще бъде променено и заявлението за подпомагане, което ще се постави на електронната страница на Програмата за развитие на селските райони на 1 март 2011 г.

Приемът на заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“, включва само проекти с инвестиции по гарантираните бюджети, определени в чл. 25, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от Наредба № 8 от 3 април 2008 г., и е в размер, както следва:

1. левовата равностойност на 23 000 000 евро за инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО (нитратната директива);

2. левовата равностойност на 30 000 000 евро за инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от сектор „Мляко” в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО (нитратната директива);

3. левовата равностойност на 20 000 000 евро за инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от други животновъдни секторите извън сектор „Мляко” в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО (нитратната директива);

4. левовата равностойност на 22 000 000 евро за инвестиции за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост, включително трайни насаждения и съответно оборудване, необходими за преминаване на стопанството към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на (ЕИО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетиране на биологични продукти и за отмяна на Регламент на (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 20.7.2007 г. и Българско специално издание: стр. 1-23).

източник: МЗХ

Повече информация за вече обявените периоди на прием, можете да видите в рубриката „Актуални покани“, подрубрика „Програма за развитие на селските райони“.

За информация по предстоящи за обявяване през 2011г. схеми по Програма за развитие на селските райони, можете да посетите рубрика Предстоящи покани“, подрубрика “ Програма за развитие на селските райони“.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас безплатна услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, но не разполагате с капацитет и търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”
This entry was posted in Актуални новини по Програма за развитие на селските райони and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.