Публикуван е ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-2.1.16 “ Квалификационни услуги и обучения на заети лица – фаза 3”

Публикуван е ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-2.1.16 “ Квалификационни услуги и обучения на заети лица – фаза 3”, Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», на основание чл.14, ал.5 от ПМС 121/31.05.2007 г. (посл.изм. ДВ бр.95 от 03.12.2010 г.).
С цел постигане на диалог и сътрудничество, коментари по проекта на Насоките за кандидатстване могат да се отправят в срок до 17.30 ч. на 11.05.2011 г. (включително) на електронна поща: efip@az.government.bg
След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и коментари няма да бъдат приемани!
източник: интернет страницата на ОП „Развитие на човешките ресурси“

This entry was posted in Актуални новини по ОП "Развитие на човешките ресурси" and tagged , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.