Нов модул улеснява достъпа до регистъра на помощите de minimis

С него се създава възможност за бързи проверки на издадените минимални помощи, предоставяни по оперативните програми
Министерството на финансите реализира нов модул към съществуващия „Регистър на минималните помощи”, който е създаден, за да подпомогне дейността на администраторите на минимални помощи, Управляващите органи по оперативните програми на ЕС и всички бенефициенти, получаващи минимални помощи, съобщиха от ведомството.

Регистърът не е достъпен за получателите на помощите de minimis, но е важен за обслужващата ги администрация, която при постъпили заявки за нови субсидии е длъжна да провери дали бенефициентът няма одобрени проекти, които са в ход.

Новият модул към Регистъра дава възможност на всеки бенефициент да направи сам – бързо и безплатно – електронна справка за получените от него минимални помощи за 3-годишен период с въвеждането единствено на идентификационния номер (БУЛСТАТ) на представляваното от него предприятие. Модулът е достъпен на адрес: http://minimis.minfin.bg.

Актуалността на информацията, която се съдържа в неофициалния Регистър, се определя единствено от бързината, с която администраторите на помощи въвеждат и обновяват данните в него. Те са актуални към датата на проверката.

Министерството на финансите напомня, че администраторите на минимални помощи носят законова отговорност за въвеждането на данните в информационната система като максималният срок е 3 дни от датата на предоставянето на всяка една минимална помощ.

Поради необходимостта от подпомагане на бенефициентите и администраторите на минимална помощ в усвояването на средствата от европейските фондове, МФ направи необходимото в най-кратък срок да бъде предоставен достъп на бенефициентите до Регистъра, с което ще се улесни кандидатстването по отделните оперативни програми на ЕС, заявяват още от ведомството.

източник: Project Media

This entry was posted in Актуални новини по Европейски програми and tagged , , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.