Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“

На 30.03.2011 г. Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ публикува проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“.

Във връзка с направени мотивирани предложения за извършване на промени в критериите за избор на операции, представени в резултат от публикувания за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“, Управляващият орган на Оперативната програма инициира процес по промяна на критериите за избор на операции по горепосочената процедура.

Предложените промени бяха одобрени от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013.

Основните промени са, както следва:

  • Увеличаване на бюджета по процедурата от 15 млн. евро на 25 млн. евро;
  • Изискването за реализирани нетни приходи от продажби през последната приключена финансова година е намалено от 200 000 лв. на 150 000 лв.;
  • Внедряването на системи за управление на ресурсите (ERP), и/или системи за управление на работата с клиенти (CRM), и/или системи за оперативно управление (MOM), и/или други системи за управление на ресурсите в предприятието не е обвързано с изграждането и сертифицирането на стандартизирани системи за управление;
  • Отпада изискването общият размер на разходите за услуги по проекта да не надвишава 50 000 лв.;
  • Отпада изискването за одит като задължителна дейност;
  • Старият образец на декларацията за държавни помощи е заменен с нов, опростен вариант.

Измененията в критериите за избор на операции по процедурата ще гарантират по-широко участие на потенциални кандидати, като в същото време ще им осигури по-голяма яснота за критериите за допустимост, както и ще допринесе за повишаване на степента на съгласуваност и близост с бизнеса на документите по ОП „Конкурентоспособност“.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 14, ал. 5 от ПМС №121/31.05.2007 г. (обн. ДВ бр. 45 от 8 юни 2007 г., посл. изм. бр. 34 от 29 април 2011 г.) Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ публикува проект на Насоки за кандидатстване по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.30 ч. на 20.06.2011 г. (включително) на следната електронна поща: tz.prodanova@mee.government.bg.

След посочения по-горе срок предложения и коментари няма да бъдат приемани.

източник: интернет страницата на УО на ОП „Конкурентоспособност“

This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.