Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта, въз основа на подадените формуляри за предварителен подбор, по процедура „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер“

Във връзка с приключване на оценката на етап административно съответствие и допустимост, въз основа на подадените формуляри за предварителен подбор и на основание чл. 24, ал. 5 от ПМС №121/ 31.05.2007 г. (в редакцията му от ДВ бр. 34 от 29.04.2011 г.), на 04.07.2011 г. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма, публикуват Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта, въз основа на подадените формуляри за предварителен подбор, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер“.

This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.