Решения и списъци с одобрени за финансиране и отхвърлени проектни предложения по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”

Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ публикува Решение № ТТ-01-2/08.11.2011 и Приложение № 1 към него от втора сесия по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”

Управляващият  орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 публикува:

Решение № ТТ-01-2/08.11.2011 г.

и

Приложение № 1 към него – Списък на одобрените кандидати, които да бъдат поканени да подадат формуляр за кандидатстване от втора сесия с регистрационни номера от № BG161PO003-1.2.02-00016 до № BG161PO003-1.2.02-0021

по процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер” в рамките на втора сесия за набиране на формуляри за предварителен подбор на проектни предложения.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Решение № ТТ-01-1/11.10.2011г. и Приложения 1 и 2 към него по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер“

Във връзка с проведена оценка на подадените по първа сесия формуляри за предварителен подбор с регистрационни номера от №BG161PO003-1.2.02-0001 до №BG161PO003-1.2.02-0015, без №BG161PO003-1.2.02-0012 и №BG161PO003-1.2.02-0013, по процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер“, Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Решение № ТТ-01-1/11.10.2011 г. на Ръководителя на Договарящия орган и Приложения 1 и 2 към него.

източник: интернет страницата на УО на ОП „Конкурентоспособност“

 

This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.