Обявена е процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

Обявена е процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”.

Пакет документи и насоки за кандидатстване

Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

Основната цел на настоящата процедура е да предостави подкрепа за реализирането на успешни научноизследователски и развойни проекти от страна на българските предприятия, самостоятелно или в партньорство с други предприятия или научноизследователски организации/университети, с цел създаване на нови или усъвършенстване на съществуващи иновативни продукти, процеси и услуги, които са насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното развитие на предприятията.

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните компоненти/допустими дейности:

- Компонент 1 – Вариант А: Индустриални научни изследвания или Вариант Б: Експериментално развитие – подкрепата по този компонент цели да стимулира изпълнението на успешни научноизследователски и развойни проекти от страна на българските предприятия с цел създаване на нови или усъвършенстване на съществуващи иновативни продукти, процеси или услуги.

- Компонент 2 „Подкрепа за МСП във връзка с права върху индустриална собственост” – подкрепата по този компонент цели да предостави на предприятията достъп до професионални услуги и/или консултации, пряко свързани с придобиването на права по индустриална собственост върху създаваните по проекта иновативни продукти, процеси или услуги на национално и/или международно равнище.

- Компонент 3 „Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение и визуализация на проекта” – този компонент има за цел да предостави подкрепа за подготовка на проектните предложения по настоящата процедура и за дейностите за осигуряване на визуализация и публичност по отношение на реализирания проект.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Крайни срокове за набиране на проектни предложения по процедурата:

  • Сесия 1 с краен срок за набиране на проектни предложения – 08.02.2012 г.
  • Сесия 2 с краен срок за набиране на проектни предложения – 09.04.2012 г.
  • Сесия 3 с краен срок за набиране на проектни предложения  -  08.06.2012 г.

Предоставяне на допълнителна информация

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес за електронна поща: rdp@mee.government.bg

Факс: (02) 981 17 19

Кандидатите могат да задават въпроси и да искат допълнителни разяснения във връзка с настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до 21 дни преди крайния срок за получаване на проектни предложения по съответната сесия за набиране на проектни предложения по процедурата.

Отговорите на въпросите на кандидатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Управляващия орган – www.opcompetitiveness.bg в срок до 5 работни дни, считано от датата на тяхното получаване, но не по-късно от 11 календарни дни преди определения краен срок в рамките на съответната сесия за набиране на проектни предложения по процедурата.

източник: интернет страницата на УО на ОП „Конкурентоспособност“

 

This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.