Информационни дни във връзка със схеми „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” и „Квалификационни услуги и обучение за заети лица – Фаза 3” стартират на 24 януари

Агенция по заетостта, в качеството си на договарящ орган по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, започва на 24 януари 2012 г. информационни кампания, която ще се проведе в 9 областни града в страна. Всички фирми и организации, които проявяват интерес да подготвят проектни предложения по двете отворени схеми „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” и „Квалификационни услуги и обучение за заети лица – Фаза 3”, ще имат възможност да се срещнат с представители на Агенцията по време на предстоящите информационни дни.

График на информационните дни

Целите на схема „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” са да се:
• подобри достъпа на безработните лица от уязвимите групи до пазара на труда, да се мотивират и насърчи тяхната трудова реализация и да се осигурят на условия за активен трудов живот;
• интегрират уязвимите групи на пазара на труда чрез предоставянето на квалификация и преквалификация;
• създадат условия за по-широко прилагане на принципите за учене през целия живот, следвайки стратегиите на ЕС и целите за създаване на икономика, основана на знанието.

По схемата могат да кандидатстват или да се включат като партньори образователни институции, обучаващи институции/организации, работодатели или социално-икономически партньори. Крайният срок за предоставяне на проектни предложения е 30 април 2012 г.

Целите на схема „Квалификационни услуги и обучение за заети лица – Фаза 3” са да се:
• предоставят квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост;
• подобри адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.

Микро, малки, средни и големи предприятия могат да кантидатстват с проекти по различни компоненти на схемата. Краен срок за представяне на проектните предложения няма, но те могат да се представят не по-късно от 17.00 часа на 31.05.2012 г. във всички Дирекции “Бюро по труда”.

източник: интернет страницата на ОПРЧР

This entry was posted in Актуални новини по ОП "Развитие на човешките ресурси" and tagged , , , , .

Коментарите са затворени.