Съобщение от УО на ОП „Конкурентоспособност“ във връзка с процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

Във връзка с открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“, Управляващият орган уведомява одобрените за финансиране кандидати, че изисканите от УО и предоставени от тях документи, изискуеми при сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата, са в процес на разглеждане от екипа по договаряне по процедурата. След произнасяне по тези документи и в случай на необходимост ще бъдат изготвени допълнителни писма с искане на документи и/или разяснения до част от кандидатите. В случай, че кандидатите са представили всички изискани документи и по отношение на тях не са констатирани обстоятелствата по чл. 31, ал. 1 от ПМС №121/2007 г., те ще бъдат включени в Доклад за проведената процедура по договаряне и в график за подписване и получаване на договор за безвъзмездна финансова помощ. След одобряване на Доклада от Ръководителя на УО графикът ще бъде оповестен на следния интернет адрес: http://www.opcompetitiveness.bg, като за публикуването му кандидатите ще бъдат уведомени и по електронен път.

източник: интернет страницата на УО на ОП „Конкурентоспособност“

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас безплатна услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”
This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.