Публикуван е списък с одобрени проектни предложения и резервен списък по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 публикува:
Решение № РД-16-747/14.06.2012 г. на Главния директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и Ръководител на Договарящия орган на ОП „Конкурентоспособност“, за одобряване доклада на Оценителната комисия от извършена оценка на проектни предложения по процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013,

Приложение № 1 към Решение № РД-16-747/14.06.2012 г. – Списък на проектните предложения по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”, одобрени за финансиране, включващ наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общия бюджет, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната за всяко предложение.

и

Приложение № 2 към Решение № РД-16-747/14.06.2012 г. – Списък с резервните проектни предложения по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране, включващ наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общият бюджет, и размера на безвъзмездната финансова помощ.

източник: интернет страницата на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас безплатна услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”
This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.