Обявена е процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”

На 28.06.2012 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, МИЕТ – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 ОБЯВЯВА  открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374 500 лева.

Проектните предложения се подават в Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на МИЕТ (Договарящ орган по настоящата процедура), на адрес: гр. София 1000, ул. „6-ти септември” № 21.

Краен срок за подаване на проектни предложения: Настоящата процедура за подбор на проекти се обявява като открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване, съгласно чл. 12, ал. 7, т. 2 от ПМС № 121/31.05.2007 г.

Проектни предложения могат да се подават най-късно до: 31.10.2013 г. За подаване на проектното предложение се счита подаването му пред Договарящия орган.

Предоставяне на допълнителна информация: Допълнителни въпроси могат да се задават само в рубриката „Въпроси и отговори― на интернет страницата на процедурата или по факс на посочените по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Интернет страница на процедурата, рубрика „Въпроси и отговори“: www.beeciff.org/cms/faq;

Факс: (02) 9329 299

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg, интернет сайта на програмата www.beeciff.org и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

източник: интернет страницата на УО на ОП „Конкурентоспособност“

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За да направим предварителна преценка на вашата допустимост по процедурата, моля попълнете анкетната ни карта за неземеделски дейности.

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас безплатна услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”
This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.