Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия“

Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007–2013. Договорите ще бъдат подписани в 10.00 ч. на 12 юли 2012 г. в залата на Информационния център на енергетиката (гр. София, ул. „Триадица“ № 8, ет.1). Регистрацията ще започне в 09.45 ч.

В графика са включени само кандидати, представили в първоначално указания от УО срок официални документи и декларации за всички обстоятелства, изискуеми съгласно чл. 7, ал. 7, т. 2 от ПМС № 121/31.05.2007 г., за които не са изисквани допълнителни документи и/или разяснения и/или доказателства за изпращане на първоначално поисканите документи в срок.
Останалите одобрени за финансиране кандидати по процедурата, съгласно Приложение № 1 към Решение № РД-16-747/14.06.2012 г. на Ръководителя на Договарящия орган, които след извършване на документалната проверка бъдат одобрени за сключване на договор,ще бъдат включени в допълнителен График за сключване на договори. Допълнителният график ще бъде публикуван във възможно най-кратък срок, след произнасяне на Договарящия орган по допълнително получените документи и/или разяснения.

източник: интернет страницата на УО на ОП „Конкурентоспособност“

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас безплатна услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”
This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.