Министър Томислав Дончев представя проект на Закон за управление на средствата от ЕС

В понеделник, 17 декември, от 10:00 ч. в зала „Средец“ на хотел „Шератон“ в София ще се проведе публично представяне на проект на Закон за управление на средствата от ЕС. Проектът ще бъде представен от министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев.

В рамките на представянето ще бъдат обсъдени основните моменти от закона и промените, които той регламентира. Законът е отговор на необходимостта от установяване на унифициран и гъвкав подход за управлението на програмите, финансирани със средства от ЕС. Концепцията предвижда обща рамка за ефективна координация на процеса и взаимодействие на всички участници в него за предстоящия програмен период 2014-2020 г.

В рамките на представянето ще бъдат обсъдени основните моменти от закона и промените, които той регламентира. Законът е отговор на необходимостта от установяване на унифициран и гъвкав подход за управлението на програмите, финансирани със средства от ЕС. Концепцията предвижда обща рамка за ефективна координация на процеса и взаимодействие на всички участници в него за предстоящия програмен период 2014-2020 г.

Припомняме, че идеята за подобен закон беше лансирана от министър Дончев и последствие приета от Правителството. Целта му е трайно и прозрачно уреждане на обществените отношения, като създаде предсказуема среда за изпълнението на оперативните програми с ясно регламентирани права и отговорности на участниците в процеса, да премахне съществуващата фрагментарност на нормативната уредба, да позволи кодифициране на процедурите за изпълнение и ускоряване на процедурите по обжалване.

Приложното поле на закона ще обхваща Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, като основна цел ще бъде регламентирането на унифицирани процедури за изпълнението на всички фондове в страната ни.

Законът ще уреди институционалната уредба, правата и отговорностите на договарящите органи и бенефициентите. С оглед постигането на необходимата гъвкавост при изпълнението на програмите, определени елементи – детайлни правила за допустимост на разходите, препоръчителните размери на финансовите корекции и т. н., ще продължат да се регулират с постановления на Министерския съвет.

Предвижда се законът да има три раздела. Първият ще урежда институционалната уредба за следващия програмен период и ще регламентира взаимоотношенията между отделните структури, отговорни за управлението на средствата от ЕС, както и отношенията им с Европейската комисия. Ще бъдат посочени и основните принципи при управление на фондовете.

В раздела Процедури за изпълнение на програмите ще бъдат регламентирани редът за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, редът за избор на фирма-изпълнител от частно-правни субекти бенефициенти по оперативна програма, процедурите за финансово управление и контрол, редът за налагане на финансови корекции, допустимостта на разходите и процедурата за администриране на нередности.

Предвижда се тези два раздела да влязат в сила от 1 януари 2014 г., когато започва новият програмен период.

С приемането на закона ще влезе в сила третият раздел, който регламентира обжалването на процедурите по избора и изпълнението на проектите. В момента материята е разработена в две постановления на МС, но недостатъците на възприетия с тях подход са свързани с факта, че се обжалва пред самия управляващ орган или че процедурата по възраженията се свежда основно до процедура по контрол върху бенефициента. Не е уредено подаването на жалби/възражения срещу оценката по същество, както и възможността за подаване на жалби/възражения във връзка с изпълнението на проекти. В закона ще бъде разписана и процедура по обжалване на решенията на управляващия орган.

За участие в публичното представяне са поканени представители на Народното събрание на Република България, централната и местните власти, представители на социално-икономическите партньори, неправителствени организации и др.

източник: интернет страницата на Единния информационен портал на структурните фондове на ЕС и Project Media

This entry was posted in Актуални новини по Европейски програми and tagged , , , , , , .

Коментарите са затворени.