Актуализиран е Списъкът на допустимите категории материали и оборудване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

Със Заповед № РД-16-20/09.01.2013 г. на Ръководителя на УО на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. и във връзка с констатирана необходимост от отстраняване на неточности в превода от английски на български език, както и установена, в процеса на работа, нужда от прецизиране на техническите критерии в оборудването включено в Списъка на допустимите категории материали и оборудване по т. 1.3.3. от Заповед № РД-16-844/28.06.2012 г. на Ръководителя на УО, с която се одобрява пакет от документи за провеждане на открита процедура за подбор на проекти BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“, Списъкът на допустимите категории материали и оборудване по процедурата се актуализира.

Заявките, които към момента на издаване на Заповед № РД-16-20/09.01.2013 г. са в процес на разглеждане от страна на Асистента по верификация, се оценяват съгласно критериите, които са по-благоприятни за съответната заявка.

Заповедта влиза в сила от датата на издаването й.

източник: интернет сайта на УО на ОП „Конкурентоспособност“

Повече информация за процедурата, можете да видите тук.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”
This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.