Обявена е процедура BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания“ по ОПРКБИ

На 11.12.2010 г. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма, обявиха открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа запредприятия и кооперации на хора с увреждания“.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 14.03.2011 г., 16.00 ч

Основна информация за процедурата, можете да видите в рубриката „Актуални покани“

This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , , , , .

Коментарите са затворени.