Обществено обсъждане на документация по процедура „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” по ОПК

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. планира обявяването на открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“.

На основание чл. 14, ал. 5 от ПМС №121/31.05.2007 г. (обн. ДВ бр. 45 от 8 юни 2007 г., посл. изм. бр. 95 от 3 декември 2010 г.) Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ публикува проект на Насоки за кандидатстване по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.30 ч. на 25.12.2010 г. (включително) на следната електронна поща: tz.prodanova@mee.government.bg.

След посочения по-горе срок предложения и коментари няма да бъдат приемани.

Източник: Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”

This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , , , , .

Коментарите са затворени.