Обществено обсъждане на документация по процедура: BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” по ОПК

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 планира обявяването на открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.11Технологична модернизация в малки и средни предприятия“.

На основание чл. 14, ал. 5 от ПМС №121/31.05.2007 г. (обн. ДВ бр. 45 от 8 юни 2007 г., посл. изм. бр. 95 от 3 декември 2010 г.) Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ публикува проект на Насоки за кандидатстване по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.30 ч. на 27.12.2010 г. (включително) на следната електронна поща: tz.prodanova@mee.government.bg.

След посочения по-горе срок предложения и коментари няма да бъдат приемани.

This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , , , , , , .

Коментарите са затворени.