Обществено обсъждане на документация по процедура „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”

Обществено обсъждане на документация по процедура с предварителен подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 планира обявяването на процедура с предварителен подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“.

На основание чл. 14, ал. 5 от ПМС №121/31.05.2007 г. (обн. ДВ бр. 45 от 8 юни 2007 г.,  посл. изм. бр. 95 от  3  декември  2010 г.)Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ публикува проект на Насоки за кандидатстване по процедура с предварителен подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.30 ч. на 03.01.2011 г. (включително) на следната електронна поща: tz.prodanova@mee.government.bg.

След посочения по-горе срок предложения и коментари няма да бъдат приемани.

източник: Управляващ орган на ОПК

This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , , , , .

Коментарите са затворени.