Процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”

Текуща сесия с краен срок за набиране на Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения – 23 ноември 2011 г.

Основната цел на процедурата е да насърчи развитието офиси за технологичен трансферна националната про-иновативна инфраструктура като предостави подкрепа за създаването на нови и развитието на вече съществуващи офиси за технологичен трансфер в България като основен фактор за насърчаване на трансфера на ново знание и технологии от научно-изследователските организации към преприятията с оглед подкрепа на тяхното конкурентоспособно и устойчиво развитие  в дългосрочен план.

Срокове

BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер” е процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване през 2011 г.:

 • Сесия 1 с краен срок за набиране на Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения – 16 март 2011 г.
 • Сесия 2 с краен срок за набиране на Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения – 18 май 2011 г.
 • Сесия 3 с краен срок за набиране на Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения – 20 юли 2011 г.
 • Сесия 4 с краен срок за набиране на Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения – 21 септември 2011 г.
 • Сесия 5 с краен срок за набиране на Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения – 23 ноември 2011 г.

Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 9 779 150 лева.

Максимален интензитет на безвъзмездната помощ по елемент „Инвестиции”:

 • 70% от общите допустими разходи по проекта за микропредприятия и малки предприятия;
 • 60% от общите допустими разходи по проекта за средни предприятия;
 • 50% от общите допустими разходи по проекта за други предприятия.

Максимален интензитет на безвъзмездната помощ по елемент „Услуги, административни и оперативни дейности”: ≤ 70% от общия размер на допустимите разходи по елемента за всички категории предприятия.

Минимален размер на безвъзмездната помощ:

 • 75 000лв. за всеки индивидуален проект

Максимален размер на безвъзмездната помощ:

 • 400 000лв. за всеки индивидуален проект.

Допустими кандидати:

Допустими  по  настоящата  процедура  за  подбор на  проекти  са  кандидати,  които отговарят на следните критерии:

 1. Кандидатите са Български  висши  училища,  получили  последна  валидна  оценка  при  институционална акредитация   не   по-ниска   от   „добра”   съгласно   Глава   десета   от   Закона   за   висшето образование (обн. ДВ. бр. 112 от 27.12.1995 г.), или
 • Българска академия на науките и нейни постоянни научни звена, или
 • Селкостопанска академия и институти към нея, или
 • Експериментални лаборатории или изследователски институти по смисъла на  чл. 60 от Закона за администрацията, или
 • Научни  организации  по  смисъла  на  параграф  1,  т.1.  от  Допълнителните  разпоредби  на Закона за насърчаване на научните изследвания (обн. ДВ, бр.92 от 17.10.2003 г.), или
 • Юридически  лица  с  нестопанска  цел,  регистрирани  съгласно  Закона  за  юридическите лица с нестопанска цел (обн. ДВ, бр. 81 от 06.10.2000 г.), или
 • Юридически  лица  или  еднолични  търговци,  регистрирани  съгласно  Търговския  закон или Закона за кооперациите, или
 • Обединения на горепосочените лица, включително с Общини и/или Областни администрации, и

2.  Да имат седалище в  Република България, и

3. Да  са  пряко  отговорни  за  изпълнението  на  дейностите  по  проекта,  а  не  действат  в качеството на посредник.

Продължителност: Продължителността на всеки проект не следва да надвишава 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Допустими дейности:

По елемент „Инвестиции” са допустими следните дейности:

 • Придобиване  на  инвестиционни  проекти  по  смисъла  на  Закона  за  устройство  на територията (ЗУТ) за изграждане на нови, преустройство или разширяване на съществуващи офиси за технологичен трансфер.
 • Извършване на строително-монтажни работи (СМР)
 • Придобиване  на  дълготрайни  материални  активи  (ДМА),  необходими  за  дейността  на офисите    за    технологичен    трансфер    -    закупуване    на    офис    оборудване,    както    и специализирано   оборудване,   необходимо   за   обезпечаване   на   оперативната   дейност   и услугите, предоставяни от подкрепените офиси за технологичен трансфер.

По елемент „Услуги, административни и оперативни дейности” са допустими следните дейности:

 • Създаване  на  интернет  страница  за  нуждите  на  подкрепения  офис  за  технологичен трансфер и създаване на виртуални офиси за технологичен трансфер;
 • Обезпечаване на оперативната дейност на офиса за технологичен трансфер: осигуряване  на  необходимия  персонал  за  изпълнение  на  оперативните  дейности  на подкрепените офиси; ресурсно обезпечаване на оперативната дейност на офисите за технологичен трансфер – осигуряване   на   необходимите   консумативи   за   оперативните   дейности   и   услугите, предоставяни от офисите за технологичен трансфер; изработване   на   технически,   финансови,   икономически   оценки   и   оценки   на интелектуалната собственост на иновативни продукти, процеси или услуги; услуги,  свързани  с  оптимизиране  на  технологии  за  производство,  респективно  за създаване или реализиране на конкретен иновативен продукт, процес или услуга; консултантски   или   юридически   услуги,   свързани   със   защита   правата   върху интелектуална собственост на иновативни продукти, процеси или услуги; разработване на бизнес и маркетингови стратегии за пазарна реализация на конкретни иновативни продукти, процеси или услуги; консултантски  услуги  от  инженерно-технически  характер,  свързани  с  процеса  на внедряване иновативни продукти, процеси или услуги; създаване на прототипи на иновативни продукти и/или процеси; участие в международни и национални мрежи на офиси за технологичен трансфер; провеждане  на  срещи  и  събития  за  представяне  на  иновативни  разработки  пред предприятия; участие  в  бизнес  форуми,  семинари,  конференции,  панаири,  изложения,  свързани  с дейността на офисите за технологичен трансфер;  популяризиране  на  дейността  на  офисите  за  технологичен  трансфер  -  подготовка, изработване  и  разпространение  (чрез  печатни  издания  и/или  електронни  медии)  на информационни  материали  за  представяне  на  дейността  и  услугите  на  офисите  за технологичен трансфер.

Други допустими дейности по елемент „Услуги, административни и оперативни дейности” са допустими следните дейности:

 • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
 • Визуализация на проекта;
 • Одит  на  проекта.

Допустими разходи:

1. Инвестиционни разходи

 • Разходи  за  придобиване  на  инвестиционни  проекти  по  смисъла  на  Закона  за устройство на територията (ЗУТ) за изграждане на нови, преустройство или разширяване на съществуващи офиси за технологичен трансфер;
 • Разходи   за   извършване   на   строително-монтажни   работи   (СМР),   свързани   с изграждането   на   нови   или   разширяването   на   съществуващи   офиси   за   технологичен трансфер;
 • Разходи  за  придобиване  на  дълготрайни  материални  активи  (ДМА),  необходими  за дейността  на  офисите  за  технологичен  трансфер  -  разходи  за  закупуване  и  въвеждане  в експлоатация  на  офис  оборудване,  както  и  специализирано  оборудване,  необходимо  за обезпечаване на оперативната дейност и услугите, предоставяни от подкрепените офиси за технологичен трансфер.
 • Принос в натура, включващ предоставяне на недвижим имот или част от него за целите на изпълнение на проекта.

2. Разходи за услуги, административни и оперативни дейности:

 • Разходи  за  създаване  на  интернет  страница  на  подкрепения  офис  за  технологичен трансфер, както и разходи за създаване на виртуални офиси за технологичен трансфер;
 • Оперативни разходи за дейността на офисите за технологичен трансфер: режийни  разходи  и  разходи  за  консумативи,  необходими  за  оперативната  дейност  на подкрепените  офиси  (разходи  за  електричество,  отопление,  вода,  телефон,  факс,  интернет достъп, консумативи-офис материали зa работните помещeния на офисите за технологичен трансфер);   разходи за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала на подкрепените офиси за технологичен трансфер за   максимум   3-ма   служители   на   офиса   за   технологичен   трансфер, назначени  на  основен  трудов  договор  и  на  пълен  работен  ден  (8  часа); разходи  за  изработване  на  технически,  финансови,  икономически  оценки  и  оценки  на интелектуалната собственост на иновативни продукти, процеси или услуги; разходи за услуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство, респективно за създаване или реализиране на конкретен иновативен продукт, процес или услуга; разходи  за  консултантски  или  юридически  услуги,  свързани  със  защита  правата  върху интелектуална собственост на иновативни продукти, процеси или услуги; разходи  за  разработване  на  бизнес  и  маркетингови  стратегии  за  пазарна  реализиция  на конкретни иновативни продукти, процеси или услуги; разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване иновативни продукти, процеси или услуги; разходи за създаване на прототипи на иновативни продукти и/или процеси, включително разходи   за   закупуване   на   материали,   необходими   за   създаването   на   прототипи   на иновативния продукт и/или процес; разходи за провеждане на срещи и събития за представяне на иновативни разработки пред предприятия; разходи  за  участие  в  бизнес  форуми,  семинари,  конференции,  панаири,  изложения, свързани  с  дейността  на  офисите  за  технологичен  трансфер,  включително  в  събития, организирани по линия на мрежи на офиси за технологичен трансфер  – разходи за такси за участие  в  посочените  събития  и  разходи  за командировки  (пътни, дневни  и  квартирни) на постоянния персонал на офиса във връзка с участие в посочените събития; разходи за популяризиране на дейността на офисите за технологичен трансфер – разходи за  подготовка,  изработване  и  разпространение  (чрез  печатни  издания  и/или  електронни медии) на информационни материали за представяне на дейността и услугите на офисите за технологичен трансфер; такси  за  участие  на  подкрепения  офис  за  технологичен  трансфер  /  на  персонала  на подкрепения  офис  за  технологичен  трансфер  в  международни  и  национални  мрежи  на офиси за технологичен трансфер.
 • Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение;
 • Разходи за визуализация на проекта;
 • Разходи  за  одит  на  проекта,  извършен  от  регистриран  одитор.

Начин на кандидатстване:

 1. Попълване и представяне от кандидатите на Формуляр за предварителен подбор;
 2. Одобряване на кандидатите, подали Формуляр за предварителен подбор, на които ще бъде изпратена покана за представяне на цялостно проектно предложение;
 3. Представяне на цялостно проектно предложение, оценяването му и одобряване на кандидати за сключване на договор;
 4. Сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ с одобрените кандидати.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас безплатна услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
 2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
 3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”

Презентация на ИАНМСП по процедурата

Коментарите са затворени.