Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“

мярка 141- "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“

График за прием на документи: октомври 2013.- индикативно

Мярката има за цел да подпомогне проекти, които допринасят за:

Преодоляване на трудностите от полупазарни стопанства, свързани с преструктурирането на тяхната земеделска дейност в икономически жизнеспособни и пазарно ориентирани земеделски стопанства.

Мярката се прилага на територията на цялата страна

Допустими бенефициенти:

Физически лица или Еднолични търговци, които трябва:

1. да са до 60 навършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане;

2. да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители най-малко един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане;

3. да извършват земеделска дейност в стопанството, което не е съсобствено и/или съвместно притежание с друго лице, с изключение на случаите на съпружеска имуществена общност;

4. да отглеждат най-малко два вида земеделски култури или най-малко един вид земеделска култура и един вид животни;

5. нито една от отглежданите земеделски култури да не надвишава 85,00 % от общия икономически размер на земеделското им стопанство;

6. да извършват земеделска дейност в стопанство с икономически размер между 1,00 и 4,00 ИЕ;

7. да обработват земеделски площи с размер не по-малък от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя, или 0,5 ха в случаите, когато земеделските площи са разположени в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват;

8. (изм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 02.03.2009 г.) да са собственици и/или наематели и/или арендатори на земя;

9. да са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани в животновъдната дейност, в случай че кандидатът развива такава;

10. да не са одобрени за финансова помощ мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“, включително като еднолични търговци;

11. да не са получили финансова помощ, включително авансово или междинно плащане по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства“ и по мерки „Подобряване на икономическата стойност на горите“ и „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ от ПРСР;

12. да не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст;

13. да нямат друго одобрено заявление за подпомагане по тази наредба;

14.  Едноличните търговци да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Максимален размер на безвъзмездната помощ:

Левовата равностойност на 1500 евро годишно за период максимум 5 години.

Допустими дейности за постигане на:

Задължителни междинни цели:

1. достигане/поддържане на съответствие със стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването компонентите на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд;

2. увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство най-малко с 1,50 икономически единици (ИЕ).

Избираеми междинни цели са:

1. продължаване на настоящите и започване на нови земеделски дейности;

2. замяна на всички или на част от настоящите земеделските дейности с нови земеделски дейности;

3. преминаване от конвенционално към биологично земеделие;

4. увеличаване на обработваемата площ на земеделското стопанство;

5. увеличаване броя на животните, отглеждани в земеделското стопанство, чрез закупуване на животни;

6. увеличаване броя на животните, отглеждани в земеделското стопанство, чрез собствена развъдна дейност.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, но не разполагате с капацитет и търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”

Коментарите са затворени.