Мярка 121- „Модернизиране на земеделските стопанства“

мярка 121- "Модернизиране на земеделските стопанстваМЯРКА 121 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА”

Прием на заявления за кандидатстване по мярката: от 24.06.2013г.- 9.00ч. до 05.07.2013г.- 17.30ч.
и от 01.07.2013г- 9.00ч. до 12.07.2013г- 17.30ч за инвестиции, извършени от кандидати с подадени заявления по мярка 214, подмярка „Биологично земеделие“, съгласно Заповед на изпълнителния директор на МЗХ.

Мярката има за цел подобряване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата и насърчаване въвеждането на нови технически решения.

Срок за изпълнение на проект:

до  24 месеца, считано от датата на подписване на договора за отпускане на финансова помощ с РА, но не по-късно от 31.07.2015г.

Мярката се прилага на територията на цялата страна

Допустими бенефициенти:

За подпомагане могат да кандидатстват:

  1. Земеделски производители, които са:

- регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;

- икономическият размер на земеделското стопанство на кандидата да бъде поне 1 икономическа единица (ИЕ);

- да използват земеделски площи с размер не по-малък от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя, с изключение на кандидатите, които са били одобрени за подпомагане по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР и кандидатите, подали заявление за подпомагане за инвестиции изцяло в сектори птицевъдство и/или свиневъдство;

- юридическите лица да са получили минимум 50 % от общия доход за предходната година от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и услуги;

- юридическите лица да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията или да са държавни предприятия, включително създадени по Закона за Селскостопанската академия;

- едноличните търговци и юридическите лица – търговци, да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията;

- юридическите лица да са функционирали най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане и да имат за предходната финансова година минимум левовата равностойност на 3500 евро доход от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и услуги.

2. Признати организации на земеделски производители.

Кандидатите трябва да:

- нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие“;

- нямат изискуеми публични задължения към държавата;

-не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

- не са в производство по ликвидация.

Максимален процент на безвъзмездната помощ:
1. 60% от общите допустими разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони и/или местата, обхванати в Натура 2000
2. 50% от общите допустими разходи за млади фермери в райони различни от необлагодетелстваните и извън обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000
3. 50% от общите допустими разходи за земеделски производители в необлагодетелствени райони и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000
4.  40% от общите допустими разходи за земеделски производители, които не отговарят на условията от т.1 до т.3 включително.

Помощта се увеличава с 10% за:

1. инвестиции, директно свързани с производството на мляко;

2. инвестиции в сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на земеделското стопанство на кандидата;

3. инвестиции, свързани с производството на биогаз посредством използване на органични отпадъци, получени от земеделската дейност на стопанството на кандидата или от местно производство;

4. инвестиции, свързани с производството на електричество или топлинна енергия посредством преработка на биомаса, вкл. строителство или обновяване на складове за биомаса (за посрещане на собствени енергийни нужди на земеделската дейност на кандидата);

5. инвестиции за създаване и/или презасаждане на бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;

6. инвестиции на ниво стопанство във водоспестяващи технологии, вкл. съоръжения за съхранение на водата, и пречистване на отпадъчни води от производството.

7. За инвестиции, свързани с прилагането на Директива 91/676/ЕИО.

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 3 500 евро

Максимален размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат: 1 500 000 евро

Допустими дейности:

1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, и/или

2. Подобряване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, и/или

3. Опазване на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

4. Увеличаване използването на възобновяеми природни ресурси и подобряване на ефективността на използваните при производството суровини, и/или

5. Подобряване условията на труд, и/или

6. Подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство, и/или

7. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или

8. Подобряване на възможностите за производство, преработка и маркетинг на биологични земеделски продукти.

Забележка: Допустимите инвестиции, за които кандидатите ще могат да подават заявления за подпомагане в периода на прием, ще бъдат обявени допълнително след дискусии относно остатъчните средства по мярката и тяхното разпределение по подбюджети.

Плащания:

1. 50% авансово плащане от стойността на одобрената финансова помощ срещу банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане или представяне на договор за поръчителство.

Срок – до 25 работни дни от подаване на заявката за авансово плащане

2. 1 бр. междинно плащане, извършено в срок до 2-3 месеца от подаване на заявката за плащане

3. Окончателно плащане, извършено в срок до 2-3 месеца от подаване на заявката за окончателно плащане.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас  услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”

Коментарите са затворени.