Мярка 121- „Модернизиране на земеделските стопанства“

мярка 121- "Модернизиране на земеделските стопанстваМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА”

Прием на заявления за кандидатстване по мярката: от 14.04.2015г. до 18.05.2015г.- за заявления за подпамагане за инвестиции за закупуване само на земеделска техника
и от 14.04.2015г. до 08.06.2015г- за останалите проекти с допустими дейности, съгласно Заповед на изпълнителния директор на МЗХ.

Мярката има за цел подобряване конкурентоспособността на земеделието в Република България.

Срок за изпълнение на проект:

24 месеца и до 36 месеца/при проекти с включени СМР или за създаване на трайни насаждения/.

Мярката се прилага на територията на цялата страна

Допустими бенефициенти:

За подпомагане могат да кандидатстват:

  1. Земеделски производители
  2. Признати групи на производители и признати организации на производители на земеделски продукти.

Максимален процент на безвъзмездната помощ: 50%-70% в зависимост от определени условия

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 15 000 евро

Максимален размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат: 500 000 – 1 500 000 евро

При проекти с колективни инвестиции- до 5 000 000 евро

Допустими разходи:

1. Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
2. Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
3. Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
4. Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
5. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
6. Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

Плащания:

1. 50% авансово плащане

2. 1бр.  до 2бр. междинни плащания/при проекти с включени СМР или за създаване на трайни насаждения/.

3. Окончателно плащане

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас  услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”

Коментарите са затворени.