Програма за развитие на селските райони

Към момента са актуални  следните обяви за набиране на проектни предложения/по мерки, по които в момента предлагаме консултантските си услуги/:

Неземеделси дейности

Мярка 6.4.1 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

Краен срок за кандидатстване: 07.12.2018 г. 17:30 ч.

Допустими кандидати:

-       Земеделски производители със стопанството над 8 000 евро СПО;

-       микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите;

-       Кандидатите трябва да имат седалище/постоянен адрес на територията на селски район;

-       Кандидати, чиято инвестиция ще се осъществява в селски район;

Интензитет на помощта: 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, но не повече от 200 000 евро.

Минимална стойност на допустимите разходи: 10 000 евро.

Максимална стойност на допустимите разходите за един проект: 600 000 евро.

Дейности, които ще се подпомагат:

  1. Местно занаятчийство;
  2. Производствени дейности;
  3. Предоставяне на услуги.

 Допустими разходи:

  1. Изграждане или подобренията на недвижимо имущество;
  2. Закупуване на нови машини и оборудване;
  3. Хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
  4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

С Индикативния график за прием на заявления за подпомагане за 2017г. и с мерките, по които предстои да се приемат заявления, можете да се запознаете в рубриката ни „Предстоящи покани“, подрубрика „Програма за развитие на селските райони“.

„Елит Партнер Консулт” ЕООД няма за цел да ви потопи в океана от информация по схемите, а само да ви посочи пътя и да ви помогне да го извървите с попътен вятър и успех. Нашата цел е да намерим подходящата програма за вашите нужди, а не да създаваме нужди, за да отговорите на дадена програма. Вие със сигурност знаете какво искате и от какво се нуждаете. Трябва само заедно да определим кой е най-добрият възможен начин да го постигнете. Поради изброените причини поместената информация на сайта не е подробна.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас  услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”

Коментарите са затворени.