Мярка 112 “ Създаване на стопанства на млади фермери „

Мярка 112 „ Създаване на стопанства на млади фермери „

Прием: втората половина на месец юни 2014г- индикативен

Информацията се базира на официално публикуван проект на Наредба от 29.05.2014г.

Подпомагат се проекти на млади фермери, които допринасят за постигане на целите на мярката:

1. Улесняване и подпомагане процеса на създаването на земеделски стопанства или поемането на вече съществуващи стопанства;

2. Подпомагане процеса на модернизиране на земеделските стопанства и достигането на съответствие с изискванията за безопасност на труда, опазване компонентите на околната среда, хигиена и хуманно отношение към животните.

Мярката се прилага на територията на цялата страна

Допустими бенефициенти:

Допустими за финансиране са кандидати, отговарящи на следните условия:

1. Еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), еднолични търговци (ЕТ) и физически лица, които не по-рано от 17 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са регистрирани за първи път като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.”;

2. Са на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане;

3. Не по-рано от 17 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;

4. Не по-рано от 17 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са подали заявление по схемата за единно плащане на площ и/или за необлагодетелствани райони, и/или за националните доплащания за животни в случай, че са подали такова;

5. Не по-рано от 17 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са започнали да се осигуряват като земеделски производители, в случай че се осигуряват като такива;

6. Имат съответните професионални умения и познания, а именно:

а) средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина или средно икономическо образование със земеделска насоченост и/или

б) висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина или висше икономическо образование със земеделска насоченост и/или

в) завършен курс от минимум 150 часа в областта на селското стопанство и/или по мярка „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ от ПРСР- При условие че кандидатът не отговаря на изискванията за професионални умения и познания по ал. 1, т. 6, той може да бъде одобрен за подпомагане, в случай че се задължи в представения бизнес план да изпълни тези изисквания в 3-годишен период от сключването на договора за отпускане на финансовата помощ;

7. Физическите лица и собствениците на еднолични търговци имат постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършват подпомаганата дейност, или в община, съседна на някоя от тях, а еднолични дружества с ограничена отговорност да имат седалище или клон на седалище в общината или в една от общините, където извършват подпомаганата дейност, или в община, съседна на някоя от тях;

8. Общият икономически размер на земеделското стопанство е не по-малко от 4 икономически единици;

9. Са собственици и/или наематели и/или арендатори на земята, чийто размер се взема предвид при изчисляване на минималния икономически размер на стопанството, изискван по т. 8;

10. Не са одобрени за финансиране по реда на тази наредба или по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР;

11. Не са получили финансова помощ, включително авансово или междинно плащане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и/или мярка 122 „Подобряване икономическата стойност на горите“, и/или мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ от ПРСР;

12. Са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани в животновъдната дейност, в случай че развиват такава;

13. Едноличните търговци и еднолични дружества с ограничена отговорност са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Приоритизация на кандидатите:

Допълнителен приоритет имат кандидатите, които имат завършено средно или висше образование в областта на земеделието, ветеринарната медицина или аграрната икономика и/или икономическо образование със земеделска насоченост и/или вече са приключили 150 часа курс на обучение по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ от Програмата за развитие на селските райони.

Приоритет при оценка на заявленията  се дава и на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91

С предимство ще се ползват също така фермери, които ще развиват дейност в сектор „Животновъдство“.

Предимство ще имат и кандидати от областите Благоевград, Варна, Габрово, Кърджали, Ловеч, Разград, Силистра, Смолян, София и Перник.

С предимство ще се ползват и проекти за дейности, които се осъществяват изцяло в сектор „Плодове и зеленчуци“.

Максимален размер на финансовата помощ за един кандидат:

Не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.

Изплащането на помощта се извършва на два етапа, както следва:

1. Първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – след одобрение на заявлението за подпомагане;

2. Второ плащане в размер на левовата равностойност на 2500 евро за всяка икономическа единица увеличение спрямо първоначалното състояние на земеделското стопанство след проверка за изпълнението на бизнес плана на младия фермер – след края на третата или четвъртата година или в края на петата година от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ.

Допълнение: Ползвателят на помощта не възстановява полученото по  т. 1 плащане и не получава второ плащане в случай, че е доказал инвестиции за определени дейности, но ръста на стопанството е между 3,0 и 4,5 ИЕ

Срок за изпълнение на проект: Кандидатите представят бизнес план за развитие на стопанството за най-малко 5-годишен период.

Допустими дейности:

1. Увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 3,0 икономически единици към периода на проверка за изпълнението на бизнес плана;

2. Увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство;

3. Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени;

4. Подобряване на сградния фонд чрез извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството;

5. Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство;

6. Увеличаване броя на животните в стопанството;

7. Придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието;

8. Достигане на съответствие със стандартите на Общността по отношение изискванията за безопасност на труда, опазване компонентите на околната среда, фитосанитарните, ветеринарно-санитарните изисквания, хигиена и хуманно отношение към животните;

9. Завършване на курс, включващ обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор или участие в информационна дейност относно тези проблеми;

10. Преминаване към биологично производство.

Важно! Бизнес планът се разработва за период от 5 години, като задължителните инвестиции в движими и недвижими материални активи/конкретно изброени/ трябва да бъдат поне 5 000 евро от сумата на първото плащане – 12 500 евро, а 7 500 евро за оперативни разходи.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”

Коментарите са затворени.