ОП „Иновации и конкурентоспособност“

ПРЕДСТОЯЩИ СХЕМИ ПО  ОПИК/по които предлагаме услугите си/

Процедура за подбор на проекти „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лева за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Очакван прием на проекти: октомври – декември 2020 г.

Максимална продължителност на изпълнение: 3 (три) месеца.

Минималната и максималната сума на подпомагане:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект –  няма;
• Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект – 50 000 лв.

Процент на финансиране: 100%

Допустими кандидати:

 • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • Са малки предприятия, съгласно Закона за МСП;
 • Имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;;
 • Са реализирали оборот за 2019 г. в размер равен или надвишаващ 500 000 лв..;
 • Са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване,  средноаритметичен спад от поне 20%  спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г..

Допустими разходи:

Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал са под формата на еднократна сума в размер на 50 000 лв. и следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите (суровини, материали и консумативи; външни услуги (вкл. режийни разходи);  персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя), чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция/предоставяната услуга.

Процедура за подбор на проекти „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“.

Очакван прием на проекти: октомври – декември 2020 г.

Максимална продължителност на изпълнение: 6 (шест) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Минималната и максималната сума на подпомагане:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат

Микро предприятия: 3 000 лв.

Микро предприятия: 15 000 лева

Малки предприятия: 10 000 лв.

Малки предприятия: 30 000 лева

Средни предприятия: 25 000 лв.

Средни предприятия: 75 000 лева

Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер на 10 % от нетните приходи от продажби в случай на микро предприятие, 5 % от нетните приходи от продажби в случай на малко предприятие и 2,5 % от нетните приходи от продажби в случай на средно предприятие.

Процент на финансиране: За микро, малки и средни предприятия: 70%

Допустими кандидати:

 • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • Микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП;
 • Имат минимум една приключени финансови години (2019 г.), в рамките на която да са извършвали стопанска дейност;
 • Не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми,финансирани със средства на ЕС.
 • Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

   

  Категория на предприятието

   

  Нетни приходи от продажби

  Микро предприятие

  ≥ 30 000 лева

  Малко предприятие

  ≥ 200 000 лева

  Средно предприятие

  ≥ 1 000 000 лева

Допустими за финансиране са дейности за адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд в условията на COVID-19.

Допустими за финансиране разходи:
Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с:
1. Осигуряване на колективни средства за защита;
2. Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери;
3. Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:
– Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място;
– Обособяване на отделни потоци на движение и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения;
– Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса;
– Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез – хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.


С актуални покани за прием на проектни предложения(за процедури, по които предлагаме консултантските си услуги), можете да се запознаете тук.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
 2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
 3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”

 

Коментарите са затворени.