ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Предстоящо   обявяване на процедури за набиране на проектни предложения:

Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите

Бюджет: 117 500 000 лева

Индикативен срок за обявяване: м. Септември 2023 г.

Допустими кандидати:

Съществуващи МСП – семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите, които:

- Са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

- Имат минимум три приключени финансови години.

- Отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие.

Минимален размер на помощта: 50 000 лева

Максимален размер на помощта: до 150 000 лева

Процент на финансиране: 50%.

Допустими разходи:

1) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) – машини, съоръжения, оборудване.

2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер, свързан с подобряване на производствените процеси.

Разработване на иновации в предприятията

Бюджет: 127 000 000 лева

Индикативен срок за обявяване: 15.06.2023 г.

Допустими кандидати са:

1) Tърговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Кандидати, регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

3) Кандидати, които са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби за 2022 г.

Микро предприятие

≥ 80 000 лева

Малко предприятие

≥ 200 000 лева

Средно предприятие и Малко дружество със средна пазарна капитализация

≥ 850 000 лева

Голямо предприятие

≥ 3 000 000 лева4) Кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко, средно предприятие, малки дружества със средна пазарна капитализация  или голямо предприятие.

ВАЖНО: големи предприятия могат да кандидатстват по процедурата единствено в случаите, когато включват ефективно сътрудничество с МСП.

Минимален размер на помощта: 50 000 лева

Максимален размер на помощта: до 500 000 лева

Процент на финансиране: до 60%.

Допустима дейност:

Подкрепа за вътрешна за предприятието развойна дейност/иновации в тематичните
области на ИСИС 2021-2027г.

Елемент А

1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Елемент Б

1. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

Допустими разходи:

По елемент А:

1) Разходи за услуги

2) Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията.

3) Разходи за възнаграждения

4) Разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, на сгради и помещения

По елемент Б:

Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв.

Внедряване на иновации в предприятията

Бюджет: 293 370 000 лева

Индикативен срок за обявяване: м. Април 2023 г.

Допустими кандидати са:

1) Tърговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години.

3) Кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко, средно предприятие или са малки дружества със средна пазарна капитализация.

Минимален размер на помощта: 50 000 лева

Максимален размер на помощта: 700 000 лева

Процент на финансиране: 45%.

Допустима дейност:

Подкрепа за въвеждане на иновации от страна на МСП в тематичните области на ИСИС 2021-2027.

Допустими разходи:

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за внедряване на иновацията.

2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за внедряване на иновацията.

3) Разходи за услуги, необходими за внедряване на иновацията.


С актуални покани за прием на проектни предложения(за процедури, по които предлагаме консултантските си услуги), можете да се запознаете тук.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”

 

Коментарите са затворени.