ОП „Иновации и конкурентоспособност“

предстоящоПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”, ПЛАНИРАНИ ДА СТАРТИРАТ ПРЕЗ 2015Г.

 

 

иновацииПроцедура „Подкрепа за иновации в предприятията“

Индикативен старт за стартиране на процедурата: края на месец ноември 2015г.

Допустими кандидати: Микро, малки средни или големи предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Ще се подкрепят изключително дейности попадащи в специфичните тематичните области на ИСИС:

  • мехатроника и чисти технологии;
  • ИКТ и информатика;
  • индустрия за здравословен живот и биотехнологии;
  • нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Интензитет на помощта: 35% – 90% в зависимост от категорията на предприятието, районът, в който се изпълнява проекта и вида на финансираната дейност.

Минимален размер на безвъзмездната помощ: 100 000,00 лв.

Максимален размер на безвъзмездната помощ: 1 000 000,00 – 1 500 000 000лв, в зависимост от категорията на предприятието.

Допустими разходи:

-          Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

-          Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

-          Разходи за консултантски услуги в подкрепа на иновациите.

енергийна ефективностПроцедура “ Енергийна ефективност в МСП“

Индикативно стартиране на процедурата: месец декември 2015г.

Допустими кандидати: Микро, малки или средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Интензитет на помощта: 35% – 70%.

Минимален размер на безвъзмездната помощ: 50 000,00 лв.

Максимален размер на безвъзмездната помощ: 1 500 000 000 лв,

Допустими разходи:

-          Разходи за придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията;

-          Разходи за извършване на СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията;

-          Разходи за придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

-           Разходи за консултантски услуги за извършване на енергиен одит.

 Индикативната годишна работна програма на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за 2015 г. – одобрена на 10.12.2014г. от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

С актуални покани за прием на проектни предложения, можете да се запознаете тук.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”

 

Коментарите са затворени.