ОП „Иновации и конкурентоспособност“

предстоящоИндикативната годишна работна програма на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за 2016 г.

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”, ПЛАНИРАНИ ДА СТАРТИРАТ ПРЕЗ  ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2016г.

стандартиПрцедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“/информация на база публикувана за обществено обсъждане информация/

 Индикативно стартиране на процедурата: месец май 2016г.

Допустими кандидати:

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

1/ Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2/ Да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.

3/ Да имат минимум 3 /три/ приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата. (2013, 2014 и 2015 г.)

4/ Да са реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 /три/ приключени финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

-          Микро предприятия: ≥ 250 000 лева;

-          Малки предприятия: ≥ 750 000 лева;

-          Средни предприятия: ≥ 3 000 000 лева.

5/ Да развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Интензитет на помощта: 70%.

Минимален размер на безвъзмездната помощ: 50 000,00 лв.

Максимален размер на безвъзмездната помощ: 391 166 000 лв,

Допустими дейности:

I. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията:

1/ Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти

2/ Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти

3/   Внедряване и сертифициране на добри производствени практики

4/ Ре-сертификация на системите за управление

5/ Реинженеринг на процесите в предприятията

II. Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги

3/ Дейности за  визуализация на проекта.

Допустими разходи:

1. Разходи за услуги;

2. Инвестиционни разходи.


С актуални покани за прием на проектни предложения, можете да се запознаете тук.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”

 

Коментарите са затворени.