ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Ефективно използване на ресурсите„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Очаквано обявяване на прием на проекти по процедурата: септември 2017г.

Допустими кандидати:

  1. Предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
  2. Предприятия, които са микро, малки или средни предприятия.
  3. Предприятия, които имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.).
  4. Предприятия, които осъществяват дейност (основна или допълнителна) в сектор C „Преработваща промишленост” и дейността, за която кандидатстват попада в сектор C „Преработваща промишленост”.

По процедурата за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с МСП.

Интензитет на помощта:

При приложим режим „регионална помощ“:

-          70% за микро и малки предприятия извън Югозападен район и 45% за микро и малки предприятия извън Югозападен район;

-          60% за средни предприятия извън Югозападен район и 35% за средни предприятия извън Югозападен район;

При приложим режим „de minimis“:

-          70% за микро, малки и средни предприятия.

При приложим режим „Помощи за консултантски услуги в полза на МСП“:

-          50% за микро, малки и средни предприятия.

Минимален размер на безвъзмездната помощ: 200 000лв.

Максимален размер на безвъзмездната помощ:

-          750 000,00лвв. За микро предприятия;

-          1 000 000, 00 лв. за малки предприятия;

-          1 500 000 000лв. за средни предприятия.

Изисквания към проектите:

Проектът следва да е насочен към внедряването на технологични решения и методи, пилотни за България (прилагат се за първи път) и които представляват продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Проектът следва да води до подобряване на ресурсната ефективност на предприятието и да има положителен ефект върху опазването на околната среда.

Проектът задължително следва да има потенциал за мултиплициране на резултатите.

Проектът следва да се основава на извършен технологичен одит по образец, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти съгласно образец.

Допустими дейности:

Елемент А „Внедряване“ (задължителен)

1. Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство.

2. Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на отпадъци в съществуващо производство.

3. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употреба.

4. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците, получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на отпадъците от продукта.

5. Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт.

6. Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство.

Елемент Б „Консултантски услуги“ (незадължителен)

1. Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А Внедряване.

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ (задължителен)

1. Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;

2. Изготвяне на технологичен одит на проекта за целите на процедурата съгласно Приложение Е.

3. Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта – пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите.

4. Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.

5. Визуализация на проекта.

6. Одит на проекта

7. Извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории.

 Допустими разходи:
Елемент А „Внедряване“

1) Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.

2) Разходи за права върху патенти, лицензи, „ноу-хау“, разработване на софтуер, специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти или процеси и др., представляващи дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.

Елемент Б „Консултантски услуги“

1)   Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А.

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“

1) Разходи за въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;

2) Консултантски услуги за изготвяне на технологичен одит на проекта – до 5 000 лв.

3) Разходи за организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта – разходи за наем на зали и техническо оборудване за провеждане на събитията.

4) Разходи за публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.

5) Разходи за визуализация на проекта – до 1 000 лв (допустими са само разходи за стикери, временен билборд, постоянна табела или постоянен билборд).

6) Разходи за одит на проекта – до 5 000 лв..

7) Такси за извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирана лаборатория.

Насърчаване на предприемачествотоПроцедура „Насърчаване на предприемачеството“

Очаквано обявяване на прием на проекти по процедурата: октомври 2017г.

Допустими кандидати:

1) Кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Кандидати, които са регистрирани преди датата на обявяване на процедурата и имат по-малко от две приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения.

3) Кандидати, които към датата на кандидатстване отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.

4) Кандидати, които към датата на кандидатстване  са независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия.

5) Кандидати, при които към датата на обявяване на процедурата над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач.

6) Кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в следните сектори:

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

С20 „Производство на химични продукти“;

С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

С27 „Производство на електрически съоръжения“;

С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

J58 „Издателска дейност“;

J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства

С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;

С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“[1];

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;

С21 „Производство на  лекарствени вещества и продукти“;

С23.1 „Производство на стъкло и изделия от стъкло“;

С23.4 Производство на други порцеланови и керамични изделия“;

С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;

С25.62 „Механично обработване на метал“;

С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;

С32.20 „Производство на музикални инструменти“;

С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;

J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;

J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;

M71.11 „Архитектурни дейности“;

M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;

M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;

7) Кандидати, които не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС и които  не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г..


Интензитет на помощта: 90%

Минимален размер на безвъзмездната помощ: 50 000лв.

Максимален размер на безвъзмездната помощ: 391 166лв.

Допустими дейности:

1/ Дейности за създаване и укрепване на административното тяло на кандидата.

2/ Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги);

3/ Дейности за визуализация на проекта.

Допустими разходи:

1/ Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) и на административен персонал – до 50% от общо допустимите разходи по проекта за квалифициран персонал и до 30 000 лева за административен персонал.

2/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 200 000 лева.

3/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 30 000 лева.

4/ Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на   продукти (стоки или услуги) – до 20 000 лева.

5/ Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и  интернет) и разходи за офис консумативи.

6/ Разходи за външни услуги за:

• структуриране на бизнес модела на кандидата;

• изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки или услуги);

• разработване на технологии за производство на продукти (стоки);

• изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продукти (стоки или услуги);

• създаване на интернет страница на кандидата.

7/ Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 20 000 лева.

8/ Разходи за визуализация – до 2000 лева.

Индикативната годишна работна програма на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за 2017 г.


С актуални покани за прием на проектни предложения(за процедури, по които предлагаме консултантските си услуги), можете да се запознаете тук.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”

 

Коментарите са затворени.