ОП „Иновации и конкурентоспособност“

предстоящоПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”, ПЛАНИРАНИ ДА СТАРТИРАТ ПРЕЗ 2015Г.

 Индикативната годишна работна програма на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за 2015 г. – одобрена на 10.12.2014г. от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

капацитет МСПДо края на месец април 2015г. стартира процедура за кандидатстване „Подобряване на производствения капацитет в МСП

Краен срок за набиране на проектни предложения по процедурата:

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с 3 крайни срока за кандидатстване през 2015 г., както следва:

1/ Първият краен срок за набиране на проектни предложения по процедурата е 30 юни 2015 г., 23:59 ч.

ВАЖНО: В рамките на първия краен срок за кандидатстване ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните  промишлени производства:

- С10 „Производство на хранителни продукти“

- С11 „Производство на напитки“

- С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

- С14 „Производство на облекло“

- С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

- С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

- С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

- С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

- С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

- С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

- С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

- С24 „Производство на основни метали“

- С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

- С31 „Производство на мебели“

- С32 „Производство, некласифицирано другаде“

- С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Основната цел на процедурата предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП) с цел подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата e 150 000 000 евро.

Максимален интензитет на безвъзмездната помощ:

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР  Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР
Микро и малки предприятия 70 %  45 %
Средни предприятия 60 %  35 %

Минимален размер на безвъзмездната помощ:

-          100 000лв. за микропредприятия;

-          200 000лв за малки предприятия;

-          300 000лв. за средни предприятия.

Максимален размер на безвъзмездната помощ:

-          500 000лв. за микропредприятия;

-           750 000лв за малки предприятия;

-          1 000 000лв. за средни предприятия.

Допустими кандидати:

1.      Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

2.      Да са микро, малки или средни предприятия;

3.      Да имат минимум 3 приключени финансови години (2012, 2013, 2014 г.);

5.      Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва::

- микро предприятия – ≥ 200 000 лв.;

- малки предприятия – ≥ 1 000 000 лв.

- средни предприятия – ≥ 6 000 000 лв.

5. Да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

ВАЖНО: В рамките на един краен срок за кандидатстване ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД – 2008)

Продължителност: Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 /осемнадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Допустими дейности:

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

1/ Дейности за подобряване на производствените процеси и/или

2/ Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или

3/ Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или

4/ Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Горните дейности са допустими само ако представляват инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със:

− създаването на нов стопански обект;

− разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”

 

Коментарите са затворени.