План за възстановяване и устойчивост

План за възстановяване и устойчивост

АКТУАЛНИ СХЕМИ ПО  Плана за възстановяване и устойчивост(процедури, по които може да се кандидатства)

Процедура: „Подкрепа за преход към кръгова икономика в предприятията“

Краен срок за кандидатстване: 03.10.2023 г., 16.30ч.
Бюджет: 180 000 000 лв.

Процент на финансиране: до 50% за МСП и до 35 % за големи предприятия

Минимален размер на безвъзмездното финансиране: 70 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране: 

-  за микро предприятия – 350 000 лева, но не повече от 90% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
– за малки предприятия – 550 000 лева, но не повече от 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
– за средни предприятия – 750 000 лева, но не повече от 30% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
– за големи предприятия – 1 000 000 лева, но не повече от 20% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

По процедурата ще се предоставя подкрепа за оптимизация и внедряване на екологични решения и технологии, както и изграждане на капацитет за по-ефективно управление, намаляване и преработка на генерираните в производството отпадъци на предприятията от сектор С Преработваща промишленост на българската икономика.
В резултат от предоставената подкрепа предприятията от посоченият сектор ще имат достъп до нови технологии и решения, които да направят техните производства по-екологосъобразни и с по-ниска нива на емисии, а оттук и по-устойчиви от гледна точка на тяхната дейност в контекста на Зелената сделка.

Допустими кандидати са кандидати, които са:

1) Tърговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство..

2) Регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

3) Микро, малко, средно или голямо предприятие, като е допустимо и партньорство между тях за целите на постигане на промишлена симбиоза, но не е задължително

4)  Развиват основната си икономическа дейност или осъществяват допълнителна икономическа дейност, която формира не по-малко от 20% от нетните им приходи от продажби за 2022 г. в сектор С „Преработваща промишленост”

5)  Реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

  • микро предприятие ≥ 170 000 лева
  • малко предприятие ≥ 550 000 лева
  • средно предприятие ≥ 950 000 лева
  • голямо предприятие ≥ 3 000 000 лева

6) Са заявили подкрепа за икономическа дейност, която попада в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

ВАЖНО: По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа за кода на основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 или за кода на допълнителна икономическа дейност, която формира не по-малко от 20 % от нетните приходи от продажби на предприятието-кандидат за 2022 г.

Допустими дейности: Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията.

Дейността следва да осигурява въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните направления:

1) Намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:
– подготовка за повторно използване и/или рециклиране и/или други дейности за преработка на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и последващото им влагане като суровина в производствени процеси, и/или
– намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа, и/или
– намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), с което се постига намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа.
2) Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:
– заместване на пластмасови продукти (включително опаковки от пластмаса ) за еднократна употреба с алтернативни продукти и/или опаковки за многократна употреба , биоразградими, компостируеми, биобазирани изделия и опаковки, и/или
– намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в продукти и/или опаковки за еднократна употреба, и/или
– елиминиране или ограничаване използването на опаковки от пластмаса, или заместване на композитни опаковки (включващи в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки).
3) Използване на ресурси с биологичен произход чрез внедряване на технологии за:
– влагане на ресурси с биологичен произход (например заместване на синтетични суровини или ресурси на фосилна основа с такива с биологичен произход).
4) Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите чрез внедряване на технологии за:
– постигане на съответствие на произвежданите продукти с приложимите за тях екологични стандарти и/или продуктови изисквания (които към момента на кандидатстване не са постигнати), произтичащи от европейското и/или национално законодателство в областта на опазването на околната среда.
5) Подобряване на енергийната ефективност на продуктите чрез внедряване на технологии за:
– производство на продукти с по-висока енергийна ефективност при употребата им (в сравнение с енергийната ефективност на същия продукт от дейността, за която е заявена подкрепа преди внедряването на съответната технология).

Всеки проект следва да включва въвеждането на кръгови модели в минимум едно от задължителните направления, изброени в т. 1) до т. 5), по-горе.

В допълнение на задължителните направления, по-горе, проектът може, да включват и дейности по следното направление:
6) Въвеждане на други модели на кръговата икономика чрез внедряване на технологии за:
– използване на алтернативни суровини, включително рециклирани, и/или
– повишаване използването на рециклируеми суровини, и/или
– заместване или повишаване използването на суровини за многократна употреба и/или намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), и/или
– елиминиране на необходимостта от опаковки (различни от пластмасовите опаковки) или заместване на композитни опаковки (които не включват в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки), и/или
– заместване или намаляване употребата на опасни вещества , влагани в произвежданите продукти, и/или
– осигуряване на многократната или повторна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или
– осигуряване на възможности за модернизация и поправка на продуктите – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или
– увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

Допустими разходи са:
1) Разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи ДМА;

2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ ДНА – до 50% от общите допустими разходи.

С предстоящи процедури за прием на проектни предложение(за процедури, по които предлагаме консултантските си услуги), можете да се запознаете в подрубрика  „План за възстановяване и устойчивост“.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас  услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”

Коментарите са затворени.