Промяна в размера и сроковете за подаване на заявка за авансовото плащане за бенефициенти по ПРСР

С последните промени в Регламент за изпълнение № 679/2011 на Европейската комисия от 14 юли 2011г. за изменение на Регламент(ЕО) №1974, параграф  16 се увеличи размера на авансовото плащане, което вече е до 50% от одобрената по договор субсидия до края на програмния период на ПРСР и съответната разпоредба  се прилага със задна дата, считано от 1 януари 2011 г.

 

В тази връзка са извършени промени в Наредбите от Програмата за Развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., които са обнародвани, а за други предстои тяхното обнародване в кратки срокове.

С тези промени са отразени редът и начинът за получаване на авансово плащане, както следва:

I. В срок до 31 октомври 2011 г. ползвателите с подадени и/или платени заявки за авансово плащане могат да подадат коригираща заявка за авансово плащане в размер до 50%. Към нея ползвателите прилагат:

Банкова гаранция или запис на заповед или при поръчителство – удостоверения от Националната агенция по приходите, че предложените за поръчители лица нямат просрочени задължения, издадени не по-рано от 1 месец преди предоставянето им – оригинал или заверено копие, декларации от предложените за поръчители лица за наличие или липса на поети задбалансови и условни задължения (гаранции, запис на заповед, поръчителството и др.) и тримесечни финансови отчети за последното приключило тримесечие и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг, или решение на общинския съвет (за общини) за одобряване на запис на заповед.

II. В случаите когато първата заявка за авансово плащане е подадена преди повече от 6 месеца от подаването на коригираща заявка за авансово плащане, ползвателите на помощта прилагат документите от раздел „Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка за авансово плащане“ от съответното приложение на Наредбата.

III. За проектите със сключени договори след 31 декември 2010 г., за които не е подадена заявка за авансово плащане и определеният за това срок /не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ/ е изтекъл до влизането в сила на тези промени, се удължава до 31 октомври 2011 г.

Бенефициентите, желаещи да се възползват от 50 % авансово плащане, следва да подадат в отдел ДПМРСР на ДФ „Земеделие” молба за изготвяне на анекс за коригираната сума и едва след това могат да подават заявки за авансово плащане.

В следствие на тези промени, за заявления, одобрени със заповед на изпълнителния директор на РА, издадена след 31 декември 2010 г., възможните процедури при подаване на заявките за авансово плащане са следните:

  1. При подадена и неплатена заявка за авансово плащане:

- оттегляне на старата заявка за плащане за 20%или по-малко аванс и подаване на нова заявка авансово плащане за до 50% аванс;

- подаване на заявка за плащане за останалите до 50% аванс (например 30%, при подадени 20%).

  1. Когато заявката за 20% или по-малко авансово плащане е платена – е допустимо да се подаде заявка за плащане за останалите до 50% аванси

източник: интернет страницата на Програма за развитие на селските райони

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас безплатна услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”

 

This entry was posted in Актуални новини по Програма за развитие на селските райони and tagged , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.