Проведе се Единадесето заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

На 30 ноември 2012 г., в парк хотел „Санкт Петербург“, гр. Пловдив се проведе Единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 (ОПРКБИ).

Заседанието на Комитета беше открито от министър Делян Добрев, който отбеляза ускорените темпове в изпълнението на програмата през 2012  г., увеличения обем на разплатените средства през последните 7 месеца, както и очакванията през 2013 г. програмата да бъде една от най-добре работещите оперативни програми в България.

Комитетът за наблюдение бе председателстван от главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Кирил Гератлиев. В заседанието взеха участие и представители на Европейската комисия – Реналдо Мандметс,  Атанасиос Софос и Елица Бейска от ГД „Регионална политика“, както и представители на Европейския инвестиционен фонд и Световна банка.

Управляващият орган (УО) направи анализ на изпълнението на отделните приоритетни оси на Оперативната програма. Представители на Европейския инвестиционен фонд запознаха участниците в заседанието с напредъка на инициативата JEREMIE в България, а изпълнителният директор на София Тех Парк представи информация за проект „Създаване на научно-технологичен парк”.

Беше обсъдено и прието предложение на УО за увеличаване бюджета на процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” със стойността на безвъзмездната помощ, необходима за финансиране на проектните предложения, подадени до 25.10.2012 г. включително, и преминали успешно всички етапи на оценката, за които не достига финансиране, но с не повече от 10 000 000 лв.

На заседанието беше представена и приета Индикативна годишна работна програма за 2013 г.

Бяха одобрени критерии за избор на операции по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Внедряване на иновации в предприятията” и „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия“, както и промяна в критерии за избор на операции по процедура „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”.

На базата на направен от УО анализ, Комитетът за наблюдение взе решение за прекратяване през месец декември 2012 г. на открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. Бяха приети нови критерии за избор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, въз основа на които ще бъде изготвен нов пакет документи за кандидатстване.

Беше взето решение за включване на нов бенефициент (Агенция за устойчиво енергийно развитие) по Приоритетна ос 4 на ОПРКБИ.

На заседанието беше представена проектна идея за създаване на Технологичен парк „Иновации в хранителната промишленост“ в гр. Пловдив.

Отчетено беше изпълнението на Годишния комуникационен план за 2012 г. и бе приет Годишен комуникационен план за 2013 г. Информация за резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити по Оперативната програма през 2012 г. бяха представени на участниците в заседанието. Одобрени бяха Правила за дейността на работна група по хоризонтални въпроси в област „Конкуренция – защита интересите на малките и средните предприятия” към КН на ОПРКБИ.

източник: интернет страницата на УО на ОП „Конкурентоспособност“

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”
This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.