Прекратява се процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

Договарящият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 взе решение № РД-16-1751/12.12.2012 г. за прекратяване на открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, считано от 28 декември 2012 г. Прекратяването е в изпълнение на решение от единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност“. Всички проектни предложения, подадени до 28.12.2012 г. включително, ще бъдат разгледани и оценени.

След направен анализ от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на подадените проектни предложения по процедурата беше отчетена необходимостта от промяна на Насоките за кандидатстване с цел подобряване на условията. Предвижда се през първото тримесечие на следващата година процедурата за подкрепа развитието на клъстерите в България да бъде повторно отворена с краен срок за кандидатстване не по-кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата. Подготвяните промени засягат основно допустимия минимален брой членове на клъстера по Компонент 3 /Инвестиционен компонент/ и условията за кандидатстване по Компонент 2. Новите насоки ще бъдат публикувани на интернет страницата на ОП „Конкурентоспособност“ през януари 2013 г.

източник: интернет страницата на УО на ОП „Конкурентоспособност“

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”
This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.