План за възстановяване и устойчивост

ПРЕДСТОЯЩИ СХЕМИ ПО  Плана за възстановяване и устойчивост за 2022г./по които предлагаме услугите си/

Повишаване на енергийната ефективност в сгради в сферата на производството, търговията и услугите

Индикативен срок за обявяване: трето тримесечие на 2022 г.
Бюджет: 235 200 000 лв.

Процент на финансиране: 50%

По процедурата се предвижда финансиране на мерки за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите.

Допустими кандидати: микро, малки, средни и големи предприятия в сферата на производството, търговията и услугите

Допустими дейности са:
• Извършване на обследване за енергийна ефективност;
• Проектиране;
• Подмяна на съществуващи дограми с по-ефективни;
• Подобряване на топлинната изолация на външни ограждащи елементи;
• Подмяна на съществуващи отоплителни уреди с по-енергоефективни или използването на отпадна топлина от технологични процеси;
• Използване на ВЕИ в сградите;
• Подмяна системи за осветление с по-енергоефективни;
• Повишаване ефективността на системи за вентилация, климатизация и БГВ.

Кандидатите трябва да представят енергийно обследване и изготвен финансов анализ.
Задължително изискване е след изпълнение на мерките да се постигне 30% спестяване на първична енергия за всеки обект. Постигнатите енергийни параметри се оценяват на база изготвен доклад от обследване за енергийна ефективност.

ГРАНТОВА СХЕМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВЕИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА

Индикативен срок за обявяване на приема: трето тримесечие на 2022 г.
Бюджет: 200 000 000 лв.

Процент на финансиране: 50%

По схемата ще се предоставя финансиране за инсталиране на системи за електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление с мощност до 1 MW, в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравноморен режим на работа.

Допустими кандидати: МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация (компании, които по финансови показатели са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 499 служители) и дружества със средна пазарна капитализация (компании, които по финансови показатели са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 1500 служители) от всички сектори с изключение на предприятията от сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и сектор А Селско, горско и рибно стопанство.

Допустими за финансиране ще са разходи за:
– Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР)
– Физически капитал (закупване на машини и съоръжения)
– Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги)
– Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер)

Средна цена за батерия и генератор в съотношение 1 kW батерия/2 kW генератор е 3 780.64 евро.

Грантова схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП

Индикативен срок за обявяване на схемата: трето тримесечие на 2022 г.
Бюджет: 30 600 000 лв.

Процент на финансиране: 100%

Максимален размер на безвъзмездното финансиране: до 30 000 лв. под формата на ваучери

Дейностите са насочени към осигуряване на подкрепа за първо ниво Компютъризация и второ ниво Свързаност на дигитализация на компаниите от всички сектори на икономиката. Предвижда се това да бъде постигнато чрез предоставяне на ваучери на МСП за реализиране на дигиталните технологии и решения. Обхватът на ваучерите ще включва и въвеждане на мерки за осигуряване на киберсигурност, като важен елемент от процеса на дигитализация на предприятията.

Допустими кандидати: МСП от всички сектори на българската икономика, с изключение на сектор А Селско, горско и рибно стопанство, сектор В Добивна промишленост, сектор F Строителство, сектори Образование и Социална дейност.

Допустими разходи са:
– Закупуване на компютри, хардуер – до 40% от помощта
– Разходи за труд (разходи за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др. подобни)
– Разходи за придобиване на НМДА – софтуер за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, информационна и кибер сигурност и др.

Процедура за кръгова и нисковъглеродна икономика

Индикативен срок за обявяване на схемата: четвърто тримесечие на 2022 г.
Бюджет: 180 000 000 лв.

Процент на финансиране: 50% за МСП и 30 % за големи предприятия

Максимален размер на безвъзмездното финансиране: 
– за микро предприятия: до 350 000 лева
– за малки предприятия: до 550 000 лева
– за средни предприятия: до 750 000 лева
– за големи предприятия: до 1 000 000 лева

По процедурата ще се предоставя подкрепа за оптимизация и внедряване на екологични решения и технологии, както и изграждане на капацитет за по-ефективно управление, намаляване и преработка на генерираните в производството отпадъци на предприятията от сектор С Преработваща промишленост на българската икономика.
В резултат от предоставената подкрепа предприятията от посоченият сектор ще имат достъп до нови технологии и решения, които да направят техните производства по-екологосъобразни и с по-ниска нива на емисии, а оттук и по-устойчиви от гледна точка на тяхната дейност в контекста на Зелената сделка.

Допустими кандидати: МСП и големи предприятия от сектор C “Преработваща промишленост“

Допустими дейности:
– Проекти, свързани с технология за преработка на отпадъци в предприятията, образувани от собствената им дейност, включително текстил, полимерни и каучукови отпадъци, електроуреди и др.
– Дейности, свързани с ограничаване и намаляване на пластмасовите опаковки и пластмасовите изделия за еднократна употреба, внедряване на технологии за осигуряване на съответствие на пластмасовите изделия с европейските изисквания за пластмасите за еднократна употреба, внедряване на многократни и алтернативни продукти и материали, вкл. биоразградими/рециклируеми/зелени опаковки.
– Дейности, свързани с намаляване на използваните суровини и материали, използване на алтернативни такива, както и на естествени и възобновяеми биоресурси вместо синтетични суровини в производството с цел намаляване на отпадъчния отпечатък върху природните ресурси и преход към биоикономика, в това число дейности по преработка на етерични масла и масла от растения в лекарства, хранителни добавки и др.; заместване на материали на фосилна основа с такива на биологична основа, рециклируеми и морски биоразградими материали; методи за биорегенерация в съответните вериги за създаване на стойност. Не е допустимо финансиране на производители на биоресурси като етерични масленодайни растения, дървесина и т.н.
– Дейности, свързани с подобряване качеството на продуктите и тяхната устойчивост, в това число подпомагане на предприятията за въвеждане на екологични стандарти спрямо входящи материални потоци, схеми за намаляване на химичните консерванти в храните, премахване на опасни вещества, удължаване на живота на продуктите.
– Подобрения в информираността на крайния потребител за веригата на производство, в това число етикетиране с ключови характеристики – CO2, вложен в производството, използвана вода, наличие на биобазирани продукти и др.

Допустими разходи са:
– Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи – до 80 % от разходите
– Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер, изготвяне на анализ ресурсната и ефективност и въглеродната интензивност на предприятието и възможните решения за подобряването им – до 10% от разходите
– Разходи за придобиване на специализиран софтуер и компютърни приложения, представляващи дълготраен нематериален актив – до 10% от разходите.


С актуални покани за прием на проектни предложения(за процедури, по които предлагаме консултантските си услуги), можете да се запознаете тук.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”

Коментарите са затворени.