План за възстановяване и устойчивост

План за възстановяване и устойчивост

АКТУАЛНИ СХЕМИ ПО  Плана за възстановяване и устойчивост(процедури, по които може да се кандидатства)

Процедура „Tехнологична модернизация“

Краен срок за подаване на проектни предложения: 16:30 часа на 21.09.2022 г.

Бюджет: 260 000 000 лв.

Процент на финансиране: до 50%

Основната цел на подкрепата по тази процедура е свързана с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на МСП с цел повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига.

Предприятията ще получат подкрепа за закупуване на ново технологично оборудване с акцент върху дигитализацията на производствените процеси и постигане разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятията от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие на предприятията чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване или диверсификация на дейността на МСП.

Допустими кандидати: Микро, малки и средни предприятия, които:

- Са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

- Са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;

- Са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2019, 2020 и 2021 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
• за микро предприятия ≥ 210 000 лв.
• за малки предприятия ≥ 750 000 лв.
• за средни предприятия ≥ 3 000 000 лв.

- Са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
• микро предприятие ≥ 52 000 лева
• малко предприятие ≥ 187 000 лева
• средно предприятие ≥ 750 000 лева

- Развиват своята основна икономическа дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), както следва:

Национални приоритетни  икономически дейности:

Код по КИД   Икономическа дейност

Високотехнологични производства:

C21       Производство на лекарствени вещества и продуктиC26       Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиСредно към високотехнологични производства:

C20       Производство на химични продукти

C27       Производство на електрически произведения

C28       Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C29       Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

C30       Производство на превозни средства, без автомобили

Други производства:

Е38       Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

Е39       Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:

J59        Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

J60        Радио- и телевизионна дейност

J61        Далекосъобщения

J62        Дейности в областта на информационните технологии

J63        Информационни услуги

M71     Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

M72     Научно-изследователска и развойна дейност

Регионалните  приоритетни сектори:

Код по КИД     Икономическа дейност

C10       Производство на хранителни продукти

C11       Производство на напитки

C13       Производство на тъкани

C14       Производство на облекло

C15       Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

C16       Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

C17       Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

C18       Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

C19       Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

C22       Производство на изделия от каучук и пластмаси

C23       Производство на изделия от други неметални минерални суровини

C24       Производство на основни метали

C25       Производство на метални изделия, без машини и оборудване

C31       Производство на мебели

C32       Производство, некласифицирано другаде

C33       Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

J58        Издателска дейност

- Са заявили подкрепа за код на икономическа дейност, попадащ в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно НСМСП 2021-2027.


Допустими за финансиране са разходи за:
– Закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи
- Разходи за придобиване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, включващ:
• разходи за придобиване на специализиран софтуер;
• разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи – до 50 000 лева.

Всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително трябва да доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси;

И

Б)разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Минималният размер на безвъзмездното финансиране: 35 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране:
– За микро предприятия – 180 000 лв., но не повече от 100% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
- За малки предприятия – 350 000 лв., но не повече от 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
- За средни предприятия – 700 000 лв., но не повече от 25% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Срок за изпълнение на проектите: 12 месеца.

С предстоящи процедури за прием на проектни предложение(за процедури, по които предлагаме консултантските си услуги), можете да се запознаете в подрубрика  „План за възстановяване и устойчивост“.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас  услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”

Коментарите са затворени.